0
Moje obľúbené

Podmienky a požiadavky

Naše všeobecné podmienky práce sa aplikujú pri využívaní služieb Adria24 GmbH.

Ponuka Adria24 GmbH

Rezerváciou prostredníctvom Adria24 GmbH sa uzatvára zmluva o prenájme medzi prenajímateľom a klientom. Adria24 GmbH pritom preberá úlohu prostredníka, ktorá v mene prenajímateľa odpovedá na všetky otázky klienta.

Zmluvná povinnosť Adria24 GmbH vychádza z bežného prenajímania ubytovania pre dovolenku. Majiteľ ubytovania zodpovedá za rezervované ubytovanie. Kontaktné údaje prenajímateľa dostane klient spolu s potvrdenou rezerváciou.

Povinnosti Adria24 GmbH

Adria24 GmbH preberá nasledujúce povinnosti spojené s prenajímaním ubytovania. Adria24 GmbH je povinná zverejniť na internete dostupné informácie spojené s cestovaním a ubytovaním a neovplyvňovať výber klienta. Pri tom sa Adria24 GmbH spolieha na údaje získané prenajímateľom a nemôže zodpovedať za správnosť zverejnených informácií. Preto Adria24 GmbH nie je organizátorom cestovania ale len jeho prostredníkom. Majiteľ ubytovania zodpovedá za dostupnosť ubytovania.

Povinnosti klienta

Klient je povinný preveriť správnosť prijatého potvrdenia rezervácie a v prípade chýb alebo zmien informovať Adria24 GmbH. Oznámenie o chybách alebo odstúpenia od pôvodnej rezervácie, poslané po 3 dňoch od prijatia potvrdenia rezervácie, je neplatné! Oneskorené reklamácie kvôli chybám alebo prehliadnutiu nerušia zmluvu.

Klient je preto povinný:

  • mať platné cestovné dokumenty, víza a iné
  • dodržiavať colné, devízové predpisy štátu, v ktorom sa nachádza turistická destinácia
  • dodržiavať domový poriadok, ktorý je platný pre prenajaté ubytovanie a v dobrom úmysle spolupracovať s prenajímateľom

V prípade nedodržiavania týchto povinností hosť preberá zodpovednosť za možné následky a povinný je uhradiť vzniknutú škodu. S potvrdenou rezerváciou sa hosť zaväzuje uhradiť hociktorú ním vzniknutú škodu priamo prenajímateľovi na mieste pobytu.

Platenie Adria24 GmbH

Za prenajímanie ubytovania od Adria24 GmbH sa berie provízia, ktorá sa v pravidle zaplatí pri uzatvorení zmluvy. Provízia je zahrnutá v akontácií. Dodatočné výdavky a samotná cena ubytovania sa platí v dohodnutom termíne. V princípe sa cena ubytovania platí priamo prenajímateľovi na mieste pobytu. Preto, nie je potrebné potvrdenie o cestovnom poistení, pretože hosť môže priamo u prenajímateľa vykonať platbu. Platby, ktoré eventuálne na základe zmluvy prevzal prenajímateľ sa mu nenávratne pripočítajú. Pri oneskorených a neúplných platieb Adria24 GmbH môže ohlásené cestovanie zrušiť s určitou úhradou. Odškodné za zrušenie sa určuje v súlade s pravidlami tu uvedených všeobecných podmienok činnosti.

Zodpovednosť Adria24 GmbH

Adria24 GmbH podľa zmluvy a nájme musí splniť svoje povinnosti ako riadny kupujúci. Ak Adria24 GmbH nesplní riadne svoje povinnosti, klient môže žiadať odškodné. Adria24 GmbH môže odmietnuť požadované odškodné v prípade nereálne vysokých pohľadávok. Klient môže ponúknuté odškodné odmietnuť, ak ponúknuté odškodné z platných dôvodov nemôže akceptovať. Adria24 GmbH nepreberá zodpovednosť, kvôli menším nedbalostiam. Zodpovednosť cestovnej kancelárie je ohraničené do výšky ceny cestovania, ak škoda nie je zámerne spôsobená alebo vznikla v dôsledku závažnej nedbanlivosti.

Klient je povinný spolupracovať

Klient v dôsledku eventuálnych problémov spojených s prenajímateľom prostredníctvom Adria24 GmbH je povinný urobiť všetko, podľa možností, aby odstránil problémy a zmenšil možnú škodu. Klient je zvlášť povinný hneď ohlásiť eventuálnu reklamáciu na zmluvu uzatvorenú s agentúrou.

Prevzatie kľúčov, čas príchodu a odchodu, cestopis

Špecifické informácie o ubytovaní ako napr. od koho klient dostane kľúče, ako sa určuje čas príchodu a odchodu, ako prísť do ubytovania a iné vážne informácie o ceste sa klient môže dozvedieť cez internetové stránky, telefonicky, cestou e-mailu poslaním požiadavky alebo najneskôr pri rezervovaní.

Výdavky zmien alebo zrušenie rezervácie

V prípade zmien v rezervácii Adria24 GmbH môže požadovať náhradu výdavkov za zmenu (58,00€). Ak hosť priamo pred cestou oznámi, že odstupuje od ubytovania alebo jednoducho sa nevyberie na cestu, agentúra, ktorá bola prostredníkom pri prenajímaní ubytovania má právo na náhradu škody, ktorá sa započítava k pohľadávke majiteľa ubytovania určenej podľa nasledujúcej tabuľky:

Dni Percento z ceny ubytovania,ktoré sa platí v dôsledku stornovania.
Do 30 dní od príchodu 30%
29. - 22. dní 40%
21. - 15. dní 50%
14. - 8. dní 60%
7. - 1. dní 70%
v deň odchodu 80%

Adria24 GmbH odporúča obstaranie si poistenia v prípade zrušenia cesty, ktoré v prípade stornovania preberá výdavky klienta.

Neúčinnosť jednotlivých ustanovení

Neúčinnosť jednotlivých ustanovení v zmluve o cestovnom sprostredkovaní sa nevzťahuje na účinnosť celkovej zmluvy.

Žiadosti a premlčanie

Podané žiadosti proti Adria24 GmbH kvôli neadekvátnej službe pri prenajímaní ubytovania, klient musí podať v lehote jedného mesiaca po dohovorenom začiatku cesty. Po vypršaní lehoty podania žiadostí proti Adria24 GmbH sa môžu požadovať jedine ak klientovi, bez jeho viny, bolo znemožnené dodržať požadovanú lehotu. Bez ohľadu na uvedené platné ustanovenia, podané žiadostí klienta sú premlčané po 6 mesiacoch. Premlčanie začína 6 mesiacov odo dňa dohovoru o cestovaní, kedy mal klient cestovať alebo sa vydal na cestu.

Právne možnosti a príslušnosť súdu

Všetky právne a zmluvné vzťahy medzi klientom a Adria24 GmbH sa vzťahujú na príslušnosť nemeckého právneho systému. Klient môže žalovať Adria24 GmbH len v Nemecku. V prípade podania žaloby Adria24 GmbH proti klientovi, trvalý pobyt klienta je rozhodujúci. To neplatí, ak je žaloba podaná proti právnej alebo fyzickej osobe, ktorá nepodlieha nemeckému zákonodarstvu alebo osobe, ktorá sa po uzatvorení zmluvy odsťahovala do zahraničia a zmenila svoj trvalý alebo prechodný pobyt alebo ktorej miesto pobytu v čase podania žaloby nie je známe. V takomto prípade je rozhodujúce sídlo Adria24 GmbH (Nemecko).